Garantiebepaling

HIB Gevels houten gevelbekleding met 15 jaar garantie:

Hout dat binnen 15 jaar na levering houtrot en/of overmatige delaminatie vertoont waarvan kan worden vastgesteld dat er bij opslag en verwerking aan de verwerkingsvoorschriften1 is voldaan en waarbij vastgesteld kan worden dat de houtrotverschijnselen nadelige gevolgen kunnen hebben voor de constructieve toepassing, vallen onder de garantie van HIB Gevels.

Tussen de factuurdatum en het vijfde jaar na installatie worden, naar keuze van HIB Gevels, voor de aangetaste delen kosteloos vervangende delen geleverd en/of worden de delen opnieuw geschilderd. Tevens worden de eventuele bijkomende herstelkosten vergoed tot hoogstens van één keer de factuurwaarde van de aangetaste delen en met een maximum van €2500,- per gebeurtenis. Jaarlijks wordt dit bedrag met 20% verminderd zodat na vijf jaar het herstelkostenbedrag ‘nul’ bedraagt.

Na vijf en tot vijftien jaar na de factuurdatum worden voor de aangetaste delen kosteloos vervangende delen geleverd en/of opnieuw geschilderd, naar keuze van HIB Gevels, met een vermindering van 20% per jaar. Na vijftien jaar worden de kosten niet meer vergoed en na deze periode vallen bijkomende kosten buiten de garantie.

De garantie gaat in op de datum welke is vermeld op de factuur van HIB Gevels.

De garantie geldt uitsluitend wanneer:

 • De delen voor verwerking geen zichtbare gebreken vertoonden;
 • De delen volgens de verwerkingsvoorschriften zijn verwerkt;
 • De delen kundig zijn verwerkt;
 • De delen volgens de onderhoudsvoorschriften worden onderhouden;
 • De schade aan de delen geen gevolg zijn van normale slijtage.

Zaken waarvoor HIB Gevels niet aansprakelijk is:

 • Schades die door uzelf of door derden direct of indirect aan de delen zijn aangebracht;
 • Schadegevallen waarbij vandalisme een rol speelt;
 • Gebreken of klachten ontstaan door werkzaamheden van derden;
 • Schades die ontstaan door fouten m.b.t. onderhoud aan andere onderdelen aan de gevel (kozijnen, zonneschermen etc.);
 • Verkleuring van de delen als gevolg van langdurige blootstelling aan licht, weer en wind;
 • Verfschade als gevolg van zichtbaarheid van kwasten en natuurlijke gebreken, alsmede door fouten van vernageling of andere verkeerde montagemethoden;
 • Schades als gevolg van inhoudsstoffen die naar het houtoppervlak verplaatsen, zoals bloeden;
 • Mos- en/of algengroei op het hout;
 • Aantasting door insecten en termieten;
 • Vorming van (niet-hout aantastende) schimmels op en/of in het hout, zoals blauwschimmels;
 • Ontwerp- en/of constructiefouten welke nadelige gevolgen hebben voor de gevel;
 • Schades die ontstaan door condensatie van warmte of waterlekkage of onjuiste afvoer van regenwater;
 • Schades die ontstaan door omstandigheden waar uzelf of HIB Gevels geen invloed op heeft.

Procedure van de schademelding:

Schadegevallen dienen uiterlijk binnen een week na constatering schriftelijk te worden gemeld bij HIB Gevels (HIB Gevels B.V., Industrieweg 150-152, 5693 CG, Best). Hierbij dient te worden vermeld:

 • Factuurnummer en leveringsdatum;
 • De datum van de schadeconstatering;
 • Het aantal defecte delen;
 • Omschrijving van de schade;
 • Specificatie van de verwachte vervangingskosten;
 • Het adres van de locatie waar de schade zich bevindt.

Opvolging van de schademelding:

In het geval dat de garantiebepaling nageleefd wordt en de beschadigde delen opnieuw geleverd dienen te worden, keren de beschadigde delen terug naar HIB Gevels. De levertermijn van de nieuwe delen wordt bepaald door HIB Gevels. In alle gevallen dient HIB Gevels in de gelegenheid gesteld te worden om de beschadigde delen te inspecteren op locatie en in dezelfde staat als waarin de schade is geconstateerd. Uitsluiteind schademeldingen waarbij de verwerkingsvoorschriften zijn nageleefd en die volgens bovenstaande procedure zijn gemeld worden in behandeling genomen.


1 Verwerkingsvoorschriften volgens Houtwijzer Centrum Hout 2018